OmMej är ett interaktivt system framtaget med två huvudsyften i fokus;

 

  • Att barn och unga ges möjlighet att tydligt skapa sin egen berättelse och beskriva sin upplevda situation
  • Att verksamheter utifrån denna berättelse tidigt i processen kan fokusera på vad som är väsentligt för det enskilda barnet/ungdomen OCH därifrån både på verksamhets- och individnivå arbeta med systematisk uppföljning och utveckling av arbete och insatser

INDIVIDEN

Låter individen ge sina egna svar och egen problembeskrivning på frågor som handlar om social situation, hälsa och utbildning

Låter individen själv beskriva vad som oroar dem och vad de vill ha hjälp med

Sammanställer risk- och skyddsfaktorer för barnet/ungdomen

VERKSAMHETEN

Resurseffektiviserar genom att tidigt kunna identifiera och fokusera på vad individen vill och behöver ha hjälp med

Ger på individnivå beslutsstöd och underlag för systematisk uppföljning

Ger underlag på verksamhetsnivå för nulägesanalys och systematisk uppföljning

Utvecklingsarbetet med OmMej startade 2017. Syfte och inriktning har från start varit att skapa ett stöd som riktar sig direkt till barn och unga. OmMej ska underlätta för barn och ungas kontakter och kommunikation med vuxna inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård och ge möjlighet att på ett alternativt sätt uttrycka sig, göra sin röst hörd och bidra med information om sig och sin situation. 

OmMej kan på aggregerad nivå ge ett värdefullt stöd och underlag för att på verksamhetsnivå utveckla kunskap om målgruppen och bidra till förbättrat stöd och service till barn och unga.

Ramar för utvecklingsarbetet av OmMej är relevanta delar av Barnkonventionen och gällande lagstiftning och regelverk.

Jag vill veta mer - kontakta mig: