Parenso datorbaserade systemstöd för självskattningsformulär

 

... innebär att brukarna gör självskattningarna direkt på datorn/surfplattan. Alltså elimineras behovet av papperstester som sedan skall överföras till dator.  Resultaten sparas digitalt och anonymiserat, och viss efterbearbetning ingår i datorstödet, t ex visuell presentation via grafer. Är det en större grupp med testpersoner går det självklart att göra sammanställningar på gruppnivå. Med mera!

Parenso erbjuder

datorbaserade formulär

för verksamheter som...

Öppenvård/familjebehandling

HVB och stödboende

LSS - verksamheter

Myndighetsutövning LSS och Barn och unga

Även om du inte använder dig av kvalitetssäkringsmetoderna SKILLSS eller STRUKTUR, eller ingår i en kontrollgrupp kan du använda Parensos datorstöd för standardiserade självsvarsfromulär. Datorstödet ger dig möjlighet att fylla i alla självsvarsfromulär direkt på din dator, läsplatta, telefon eller liknande. Alla resultat redovisas i tydliga grafer med referensvärden. Resultaten kan också sammanställas på såväl gruppnivå för att tex. jämföra olika familjemedlemmars svar på olika självsvarsfromulär, jämföra olika insatser, målgrupper, tidsperioder, kön eller för att sammanställa resultaten på verksamhetsnivå.

Följande formulär finns i dagsläget att tillgå:

 

SDQ - Styrkor och svårigheter, 11 år och äldre

SDQ – styrkor och svårigheter, vårdnadshavare till barn 4 år och äldre

SDQ - styrkor och svårigheter, vårdnadshavare till barn 2 - 4 år

KASAM – Känsla av SAMmanhang, 13 år och äldre

Lyles-Y – ungdomars erfarenheter av svåra händelser, 13 år och äldre

Lyles – P - Lyles-P, ungdomars erfarenheter av svåra händelser, vårdnadshavare till barn 13 år och äldre.

Stegen – Livet stege, 7 år och äldre

FSS - Family Satisfaction Scale

BCFPI - The Brief Child and Family Phone Interview, vårdnadshavare till barn 5 år och äldre.

BVung – Bakgrundsvariablar för barn och ungdomar, 11 år och äldre

BVvh - Bakgrundsvariabler, vårdnadshavare.

BAI – Beck Anxiety Inventory

QOLI – Quality of Life Inventory

PMA – På min arbetsplats